استخدامی

شركت مهندسي قدس نيرو در نظر دارد به منظور تجهيز واحد مهندسي خود نسبت به ارزيابي مدارك و مستندات متقاضيان كار به شرح جدول زير اقدام نمايد.

دارا بودن سابقه كار مرتبط در صنايع نفت و گاز الزاميست و متقاضياني كه سابقه كار مرتبط فوق را نداشته باشند در فرآيند ارزيابي قرار نخواهندگرفت. داشتن سابقه كار موثر در طراحي پروژه‌هاي نفت و گاز مزيت به حساب مي‌آيد.

از واجدين شرايط درخواست مي‌شود با انتخاب گزينه «فرصتهاي شغلي» در وب سايت شركت به نشاني اينترنتي www.ghods-niroo.com نسبت به تكميل و بارگذاري مدارك خود حداكثر تا پايان شهريور ماه 1400 اقدام نمايند. لازم به توضيح است ارسال اين مدارك هيچ اولويت استخدامي براي متقاضي ايجاد نمي نمايد.


مشخصات فردي  
نام نام خانوادگي شماره شناسنامه كد ملي
عنوان شغل

 
جنسيت محل صدور محل تولد    تاريخ تولد
نام پدر دين تابعيت نظام وظيفه
تلفن همراه تلفن تماس تعداد اولاد   نفر وضعيت تاهل
پست الكترونيكي  
آدرس
تحصيلات
مدرك تحصيلي رشته تحصيلي نام موسسه اموزشي معدل تاريخ شروع تاريخ خاتمه
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا
سوابق كاري و تجربي
رديف نام موسسه تاريخ شروع تاريخ خاتمه سمت اخرين حقوق دريافتي علت كناره گيري
1
ريال
2
ريال
3
ريال
4
ريال
دوره هاي اموزشي
رديف نام دوره اموزشي تاريخ شروع تاريخ خاتمه نام موسسه اموزشي تعداد ساعات اموزش
1
ساعت
2
ساعت
3
ساعت
ميزان تسلط به زبان خارجي
مشخصات تاليفات علمي و اموزشي
رديف نام اثر نام ناشر ترجمه/تاليف/تحقيق تاريخ انتشار
1
2
3
معرفين
رديف نام و نام خانوادگي شغل ادرس-شماره تلفن
1
2
حقوق و مزاياي مورد درخواست
حداقل حقوق و مزاياي مورد در خواست خود را ذكر نماييد ريال
نوع همكاري  
ارسال رزومه