درباره ما

تکميل فرم استخدامي

 
 

شركت مهندسي قدس نيرو در نظر دارد به منظور تجهيز واحد مهندسي خود نسبت به ارزيابي مدارك و مستندات متقاضيان كار به شرح جدول زير اقدام نمايد.

دارا بودن سابقه كار مرتبط در صنايع نفت و گاز الزاميست و متقاضياني كه سابقه كار مرتبط فوق را نداشته باشند در فرآيند ارزيابي قرار نخواهندگرفت. داشتن سابقه كار موثر در طراحي پروژه‌هاي نفت و گاز مزيت به حساب مي‌آيد.

از واجدين شرايط درخواست مي‌شود با انتخاب گزينه «فرصتهاي شغلي» در وب سايت شركت به نشاني اينترنتي www.ghods-niroo.com نسبت به تكميل و بارگذاري مدارك خود حداكثر تا پايان شهريور ماه 1400 اقدام نمايند. لازم به توضيح است ارسال اين مدارك هيچ اولويت استخدامي براي متقاضي ايجاد نمي نمايد.