فصلنامه قدس نيرو

فصلنامه علمي - خبري قدس نيرو

به‌منظور حمايت از محيط زيست و اقتصاد سبز؛ چاپ فصلنامه علمي و خبري قدس نيرو متوقف و در قالب پيك هفتگي قدس نيرو (بصورت الكترونيكي) در بخش اخبار سايت قابل مشاهده مي‌باشد.

روابط عمومي