About Us

 
مدیریت شرکت جناب آقای x می باشد . ایشان تحصیلات خود را در زمینه صنعت و معدن در مقطع دکتری به پایان رسانده و  حدود 10 سال است که مدیریت شرکت بتن مرکزی را عهده دار می باشند

مدیریت شرکت جناب آقایy می باشد . ایشان تحصیلات خود را در زمینه صنعت و معدن در مقطع دکتری به پایان رسانده و  حدود 10 سال است که مدیریت شرکت بتن مرکزی را عهده دار می باشند

مدیریت شرکت جناب آقای z می باشد . ایشان تحصیلات خود را در زمینه صنعت و معدن در مقطع دکتری به پایان رسانده و  حدود 10 سال است که مدیریت شرکت بتن مرکزی را عهده دار می باشند