In this Section


مطالعات یكپارچه پایه و برنامه ریزی منابع آب

 • آماربرداری از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی
 • مطالعات شناسایی منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های آبرفتی
 • مطالعات نیمه تفضیلی منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های آبرفتی
 • مطالعات تغذیه مصنوعی درآبخوان‌های آبرفتی
 • بررسی تداخل آب شور و شیرین در آبخوان‌های آبرفتی
 • مطالعات شناسایی، پایش و تعیین حریم سفره‌های آب زیرزمینی
 • مطالعات شناسایی سازندهای سخت و كارستیك از نظر امكان وجود منابع آب زیرزمینی
 • بازدید از ایستگاه‌های اقلیمی، باران‌سنجی و هیدرومتری و ارزیابی کارکردی وضعیت آن‌ها و پیشنهاد تکمیلی شبکه پایش و برنامه اجرایی و نظارتی بر تکمیل آن
 • مطالعات هواشناسی
 • مطالعات هیدرولوژی
 • مطالعات کیفیت آب های سطحی
 • مطالعات بررسی رسوب
 • مطالعات برنامه ریزی منابع آب
 • تهیه منحنی فرمان بهره برداری از سد
 • شبیه سازی و بهینه سازی سیاستهای بهره برداری از سد