In this Section


خدمات قابل ارائه توسط واحدهاي اجرايي

photo

 • خدمات مشاوره و نظارت كارگاهي نيروگاه‌هاي بخار، گازي و سيكل تركيبي و كلاس F
 • تهيه استراتژي و متدولوژي نيروگاه هاي خصوصي
 • انجام مطالعات امكان‌سنجي در بخش‌هاي مختلف مالي- حقوقي- فني براي نيروگاه هاي جديدالاحداث
 • تهيه گزارش هاي با عنوان Due-Diligence در بخش‌هاي حقوقي- فني- مالي- زيست محيطي براي خريداران و فروشندگان نيروگاه هاي موجود
 • مطالعه و بررسي ساختار تعرفه الكتريكي و انعكاس آن در قراردادهاي مختلف
 • مطالعات ريسك در قراردادهاي مختلف
 • انجام تأمين مالي پروژه‌ها با استفاده از روش‌ها و موازين بين‌المللي
 • مطالعات پوشش بيمه در قراردادهاي مختلف
 • تهيه اسناد مناقصه براي برون‌سپاري بخش بهره‌برداري از نيروگاه ها
 • تدوين و بررسي قراردادهاي تبديل انرژي (ECA)
 • تدوين و بررسي قراردادهاي فروش دارايي
 • همكاري با شركت‌ها و مشاورين خارجي در زمينه خصوصي‌سازي نيروگاه ها