In this Section


مطالعات سيستم و شبكه‌هاي توزيع نيرو

بخش توزیع

گروه توزیع شركت قدس‌نیرو در سال 1372 تشكیل شد. فعالیت این گروه با تدوین نرم‌افزارهای تخصصی در زمینه محاسبات مهندسی شبكه‌های توزیع نیروی برق، شروع شد. سپس این نرم‌افزار به‌عنوان پایه مناسبی برای ایجاد سیستم‌های GIS در شبكه‌های توزیع، مورد استفاده قرار گرفت.

در حال حاضر مهم ترین زمینه‌های كاری واحد توزیع شامل موارد زیر است:

 • تهیه طرح‌های جامع
 • تهیه طرح‌های كاهش تلفات
 • تهیه طرح های روشنایی معابر و اماكن و غیره
 • تدوین نرم‌افزارهای مهندسی برق
 • پروژه‌های مكانیزاسیون و بهینه‌سازی
 • پروژه‌های اجرایی توزیع
تهیه طرح‌های جامع

برخی از محاسبات مهندسی كه در گروه توزیع برای طراحی شبكه و تهیه طرح جامع توزیع برق انجام می‌شود به شرح زیر است:

 • مدل‌سازی بار
 • پیش‌بینی بار
 • جایابی بهینه پست‌های توزیع
 • تعیین بهینه فیدرهای فشار متوسط

علاوه بر محاسبات فوق، محاسبات دیگری نیز برای شبكه توزیع قابل انجام است كه با توجه به نیاز كارفرمایان، در پروژه‌های مختلف، مد نظر قرار می‌گیرد. این محاسبات شامل موارد زیر است:

 • محاسبات قابلیت اطمینان
 • محاسبات اتصال كوتاه
 • طراحی شبكه فشار ضعیف
 • تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی
 • تهیه مشخصات فنی تجهیزات
 • برآورد عملیات اجرایی و تامین تجهیزات
 • تهیه اسناد مناقصه
 • تهیه طرح های كاهش تلفات
تهیه طرح‌های كاهش تلفات

طرح‌های كاهش تلفات یكی دیگر از فعالیت‌های گروه توزیع است. در این گونه پروژه‌ها مسئله كاهش تلفات با دو چالش اساسی روبرو است. از یك طرف تلفات انرژی هزینه سنگینی را به شركت توزیع تحمیل می‌كند و از سوی دیگر شركت توزیع برای كاهش تلفات می‌بایست سرمایه‌گذاری زیادی را انجام دهد. بنابراین باید مقایسه اقتصادی كاملی بین هزینه‌های تلفات و هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای كاهش تلفات صورت گیرد و به این‌ترتیب درصد تلفات بهینه برای شبكه مورد مطالعه تعیین شود. برای این كار نرم‌افزارهای محاسبات مهندسی برق در كنار نرم‌افزارهای تحلیل اقتصادی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تهیه طرح های روشنایی معابر و اماکن و غیره

طراحی روشنایی معابر و اماکن و غیره یکی از دیگر فعالیت های گروه توزیع است. هدف از این گونه پروژه ها تامین روشنایی راه ها ، نورپردازی محوطه و ساختمان های مختلف و ایجاد محیطی مناسب برای دید سریع و راحت و زیبایی می باشد.

برخی از خدمات مهندسی که در گروه توزیع در این زمینه انجام می گردد به شرح ذیل است:

 • تعیین کلاس روشنایی معابر و اماکن و غیره
 • انجام محاسبات روشنایی با نرم افزارهای Dialux & Calculux
 • انجام محاسبات الکتریکی و ارائه طرح های اولیه
 • ارائه دفترچه محاسبات
 • جابجایی سیستم روشنایی
 • تهیه طرح های سیستم الکتریکی، تابلوها، تراش ها، مسیر کابل کشی، لوله گذاری و سیستم زمین و غیره
 • تهیه MTO تجهیزات و برآورد هزینه اجرای پروژه
 • تهیه مشخصات فنی تجهیزات
 • تهیه طرحها و نقشه های اجرایی
 • تهیه دستورالعمل های اجرایی
 • تهیه اسناد مناقصه
تدوین نرم‌افزارهای مهندسی برق

نرم‌افزارهای معتبر مهندسی نظیر Cyme، DigSilent و ETAP نیز بنا به نیاز، در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و قابلیت تدوین نرم‌افزارهای خاص و نوشتن برنامه های قابل لینک به نرم افزارهای فوق جهت اضافه کردن الگوریتم های خاص محاسباتی نیز در این گروه وجود دارد. به عنوان مثال براساس نیاز كارفرما در زمینه استفاده از یك الگوریتم خاص برای برآورد بار، الگوریتم جدید پیاده‌سازی و مورد استفاده قرار گرفت.

بخش مطالعات سیستم

واحد مطالعات سیستم شركت مهندسی قدس نیرو زیر مجموعه‌ای از معاونت مهندسی شبكه‌های انتقال و توزیع نیرو می‌باشد. این واحد در سال 1382 با هدف انجام مطالعات مورد نیاز صنعت برق تأسیس گردید و تاكنون اجرای ده‌ها پروژه بزرگ و كوچك را بر عهده داشته است. این واحد با در اختیار داشتن نرم‌افزارهای متعدد مطالعاتی و برخورداری از پرسنل مجرب، خدمات مهندسی مطالعات شبكه را بر اساس نیازهای شركت‌های برق منطقه‌ای و بخش خصوصی ارائه می‌دهد.

از آنجایی كه بیشتر پروژه‌ها شامل احداث خطوط انتقال، پست‌ها و نیروگاه‌های جدید می‌باشند، هماهنگی اتصالات شبكه از طریق انجام سه بخش زیر، طراحی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

•انجام مطالعات پخش بار

در این بخش از مطالعات، برای دو شبكه فعلی و شبكه جدید مطالعات پخش بار صورت گرفته و سناریوهای مختلف برای وضعیت شبكه جدید بررسی می‌گردد.

همچنین مطالعات تك خروج اضطراری جهت بررسی قابلیت اطمینان سناریوها انجام می‌گیرد.

پس از بررسی فنی سناریوها، سناریوهای قابل قبول، از لحاظ اقتصادی بررسی شده و در نهایت سناریوی برتر از لحاظ اقتصادی و فنی انتخاب می‌گردد.

•انجام مطالعات اتصال كوتاه

پس از انتخاب سناریوی برتر، مطالعات اتصال كوتاه، جهت تعیین سطح اتصال كوتاه پست‌ها و همچنین تعیین سایز كلید‌های پست‌‌های مختلف انجام می‌گیرد.

•انجام مطالعات پایداری گذرا

در این مرحله، جهت حصول اطمینان از پایداری سیستم، شبكه از نقطه نظر مطالعات گذرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعات، یك خطا به شبكه اعمال می‌گردد و تغییرات زاویه روتور در چنین شرایطی بررسی می‌گردد.

به این ترتیب، مهمترین توانایی‌های گروه مطالعات شبكه شركت مهندسی قدس نیرو عبارتند از:

 • مطالعات اتصال نیروگاه‌ها، پست‌ها و یا خطوط انتقال به شبكه كنونی
 • مطالعات كاهش تلفات
 • محاسبات كاهش سطح اتصال كوتاه
 • مطالعات جایابی و اتصال منابع تولید پراكنده
 • مطالعات واحد‌های صنعتی و تعیین نقاط ضعف شبكه و ارائه پیشنهادات فنی

در پروژه‌های صنعتی، گروه مطالعات شبكه با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای CYME, ETAP و DIgSILENT به انجام محاسبات و مطالعات مورد نیاز می‌پردازد.

مطالعاتی كه در این بخش بر اساس نیازهای كارفرما انجام می‌گیرد عبارتند از:

 • مطالعات پخش بار
 • محاسبات اتصال كوتاه
 • راه‌اندازی موتور
 • حالت‌های گذرا
 • هارمونیك
 • هماهنگی حفاظتی
 • مطالعات قابلیت اطمینان