In this Section


تعميرات پيشگيرانه و نگهداري پستهاي برق (PM)

يكي ديگر از عرصه‌هاي موفق فعاليت اين معاونت حضور در پروژه‌هاي تعميرات پيشگيرانه و نگهداري و اپراتوري پست‌هاي برق انتقال و فوق توزيع است. در اين عرصه قدس نيرو با فراهم آوردن تيم مجرب و متخصص ميتواند نسبت به انجام بازديد و تستهاي دوره اي اقدام نموده و برنامه اقدامات پيشگيرانه و تعميرات دوره اي مناسب با نحوه بهره برداري انواع پستهاي برق را ارائه نمايد . همچنين با استفاده از اپراتورهاي كار آزموده در زمينه بهره‌برداري و اپراتوري پستهاي برق خصوصا براي كارفرماياني كه عهده دار بهره‌برداري از شبكه برق اختصاصي طرح‌هايشان مي‌باشند رنج كاملي از خدمات تامين نيروي انساني را به همراه مديريت و برنامه‌ريزي انجام كارها ارائه مي‌نمايد.