In this Section


توانمندي های شركت قدس نيرو در ارائه خدمات HSE

واحد تخصصی HSE شركت مهندسی قدس نیرو به منظور مدیریت اثر بخش و كارامد در تمامی فعالیت‌های خود با برقراری سیستم مدیریتHSE ، قادر به ارائه خدمات ذیل به مشتریان، كارفرمایان، پیمانكاران و بخش‌های زیر مجموعه ایشان در مراحل مختلف پروژه‌ها می‌باشد:

  • خدمات مدیریت طرح (MC) در حوزه HSE
  • خدمات نظارت عالیه و كارگاهی HSE
  • طراحی، تدوین و استقرار سیستم مدیریت HSE براساس نوع فرایند موجود در صنایع مختلف و پروژه‌های گوناگون
  • شناسایی مخاطرات، ارزیابی و مدیریت ریسك‌های HSE بر اساس استاندارد ISO 31000
  • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی HSE در حوزه‌های مختلف
  • استقرار مدیریت بحران و آمادگی واكنش در شرایط اضطراری بر اساس استاندارد ISO 15544