مطالعات اقتصادی و اجتماعیمعرفی

لازمه ورود به هر جامعه كسب اطلاع دقیق از وضعیت اجتماعی آن جامعه است. پروژه های عمرانی به دلیل سرو كار داشتن با مردم و عموم افراد ساكن در سكونتگاه ها، نیازمند شناسایی دقیق وضعیت اجتماعی هستند تا كارگزاران توسعه و عوامل اجرایی بتوانند با كمترین تنش ها عملیات اجرایی را محقق سازند.

مطالعات اجتماعی با رویکرد بهره‌وری حداکثر از منابع آب و تطابق با اصول توسعه پایدار، به ارزیابی و شناسایی تأثیرات اجتماعی اجرای طرح بر جوامع انسانی می‌پردازند. امروزه توسعه به‌ مثابه رشد اقتصادی با ابزار تحلیل هزینه – منفعت برای توجیه برنامه‌ریزی توسعه کارآمدی خود را نشان داده است.

با توجه به مراتب فوق، کاملاً آشکار است که هر طرح توسعه‌ای نیازمند ویژگی‌هایی نظیر پایداری اقتصادی، پایداری انسانی، پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی – امنیتی، پایداری منافع محلی و برنامه‌ریزی فرابخشی است تا بتوان آن‌ها را حائز خصیصه‌ی پایداری دانست.

ابعاد مختلف مطالعات اجتماعی :
  • مطالعات جمعیتی و جامعه شناختی.
  • مطالعات اجتماعی، نظام های بهره برداری و مشاركت های مردمی
  • مطالعات ایجاد و ساماندهی نظامهای بهره برداری.
  • كارگاه های آموزشی، ترویجی و تسهیل گری اجتماعی
  • مطالعات خسارت مخزن و اسكان مجدد ساكنان متاثر از اجرای طرح ها
ابعاد مختلف مطالعات اقتصادی :
  • مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادی.
  • مطالعات ارزیابی اقتصادی طرح ها.
  • مطالعات ارزیابی، تحلیل و تامین مالی به منظور جلب سرمایه گذار.