نفت و گاز و پتروشيميمعرفی

اين معاونت در سال 1382 به‌منظور ارائه انــــواع خدمات ‌مهندسي، تداركات، مديريت طرح و نظير آن ها در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي، تاسيس گرديد و براي كسب و انتقال دانش روز، از همان ابتدا همكاري خود را با شركت Litwin فرانسه آغاز نمود. مهم ترين زمينه‌هاي كاري اين معاونت را مي‌توان در بخش هاي اصلي زير دسته بندي نمود:

  • مديريت طرح
  • طراحي و مهندسي پايه و تفصيلي
  • خدمات نظارت عالي و كارگاهي
  • انجام پروژه‌هاي EPC نفت و گاز
  • خدمات مشاوره‌اي و آموزشي

مهم‌ترین كارفرمايان اين معاونت از ابتدا تاكنون شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، مجتمع گاز پارس جنوبي و شركت هاي گاز استاني مي‌باشند.