نفت و گاز و پتروشيميمعرفی

اين معاونت از سال 1382 به منظور ارائه انــــواع خدمات ‌مهندسي، تداركات، مديريت طرح و نظير آن ها در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي، تاسيس گرديده است و براي كسب و انتقال دانش روز، از همان ابتدا همكاري خود را با شركت Litwin فرانسه آغاز نموده است. از جمله مهم ترين زمينه‌هاي كاري نفت و گاز در حال حاضر را مي‌توان در بخش هاي اصلي زير دسته بندي نمود:

  • مديريت طرح
  • طراحي و مهندسي پايه و تفصيلي
  • خدمات نظارت عالي و كارگاهي
  • انجام پروژه‌هاي EPC نفت و گاز
  • خدمات مشاوره‌اي و آموزشي

مهمترين كارفرمايان نفت و گاز از ابتدا تاكنون شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، مجتمع گاز پارس جنوبي و شركت هاي گاز استاني مي‌باشند.