In this Section


تاسيسات آب و فاضلاب

photophotophoto

  • طراحی و نظارت براحداث شبكه‌های توزیع آب و خطوط انتقال
  • طراحی و نظارت براحداث شبكه‌های جمع آوری آب و فاضلاب و خطوط انتقال
  • طراحی و نظارت براحداث تصفیه خانه‌های آب شهری، روستایی و صنعتی
  • طراحی و نظارت براحداث تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری، روستایی، صنعتی و بهداشتی
  • طراحی و نظارت بر احداث سیستم های نمك زدایی و شیرین سازی آب
  • مطالعات كیفی آب و فاضلاب
  • مطالعات ونظارت براحداث مخازن آب
  • مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های ZLD و پروژه های باز چرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده