In this Section


مطالعات محيط زيست و پيوست سلامت

  • تهیه گزارشات ارزیابی اثرات محیط زیست EIA در زمینه پروژه های سد ، نیروگاه ،خطوط انتقال برق، گاز و آب وفاضلاب
  • تهیه گزارشات مدیریت و پایش محیط زیست EMP
  • تهیه گزارشات ارزیابی اثرات محیط زیست در حوضه شهری
  • تهیه گزارشات ارزیابی توان اكولوژیكی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS و RS .
  • پروژه های مكان یابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS .
  • تهیه گزارشات پیوست سلامت (با اخذ صلاحیت انجام مطالعات پیوست سلامت از سازمان برنامه و بودجه)